Жарғы

                                                              Павлодар облысы әкімдігінің

                                                                          2010 жылдың  ____  ___________

                                                                       № ________ қаулысымен

                                                                         бекітілген

 

 

“Павлодар облыстық мамандандырылған сәбилер үйі”

мемлекеттік мекемесінің

Жарғысы

 

 

 1. Жалпы ережелер

 

 1. “Павлодар облыстық мамандандырылған сәбилер үйі” мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Мемлекеттік мекеме) жетім балаларға және ата-анасы- ның қамқорлығынсыз қалған балаларға, некеден тыс, жас аналардан, соттал-ған аналардан туған балаларға, сондай-ақ ақыл-ойы мен дене дамуының ке-містігі бар балаларға емдеу-сауықтыру көмегін көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асырады.
 2. Павлодар облысы әкімдігі мемлекеттік атынан Мемлекеттік мекеме-ге қатысты облыстық коммуналдық меншік субъектісінің қызметтерін жү-зеге асыратын орган, сондай-ақ оның құрылтайшысы (бұдан әрі – Құрылтай-шы) болып табылады.
 3. Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасы (бұдан әрі – Мемлекеттік басқару органы) Мемлекеттік мекеменің мемлекеттік басқару органы болып табылады.
 4. Мемлекеттік мекеме өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, Қазақ-стан Республикасының коммерциялық емес ұйымдар туралы заңнамалық ак-тілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерін, облыс әкімдігі мен әкімінің актілерін, Мемлекеттік басқару органының бұйрықтарын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.
 5. Мемлекеттік мекеменің мемлекеттік тілдегі толық атауы: “Павлодар облыстық мамандырылған сәбилер үйі” мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік мекеменің орыс тіліндегі толық атауы: государственное учреждение “Павлодарский областной специализированный Дом ребенка”.

 1. Мемлекеттік мекемесінің заңды мекенжайы: Қазақстан Республика-сы, Павлодар рблысы, 140001, Павлодар қаласы, Кутузов көшесі, 286-үй.
 2. Мемлекеттік мекеменің жұмыс тәртібі: тәулік бойы.

 

 1. Заңды мәртебесі

 

 1. Мемлекеттік мекеме заңды тұлға болып табылады, өзінің дербес ба-лансы, банктерде есепшоттары, өз атауы мемлекеттік тілде жазылған мөрі, тиісті мөртаңбалары мен бланкілері бар.
 2. Мемлекеттік мекеме өз атынан мүліктік және жеке құқықтарды иеленуге, міндеттерді атқаруға, сотта талапкер, жауапкер және үшінші тұлға болуға құқылы.

 

 

 

 1. Мемлекеттік мекеме қызметінің мақсаттары мен мәні

 

 1. Мыналар:

1) әлеуметтік міндеттерді шешу,  облыстың тұрғын балаларының ден-саулығын қорғау бағдарламаларын  орындау, мектепке дейінгі тәрбиелеу мен білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

2) туғаннан төрт  жасқа дейінгі психикалық және дене дамуының кеміс-тіктері бар (тәрбие жағдайының себебінен болған дене және  психикалық тіл дамуының кідірісі бар балалардан басқа) балаларға емдеу-сауықтыру жұмыс-тарын жүзеге асыру және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарт-тарына сәйкес мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыру Мемлекеттік мекеме қызметінің мақсаттары бо-лып табылады;

 1. Мыналар:

мамандандырылған  емдеу-сауықтыру, алдын алу және оңалту көмекте- рінің сапалы деңгейін қамтамасыз ету;

толыққанды мен психикалық дамуды қамтамасыз ету;

жетім балаларға және ата-анасының  қамқорлығынсыз қалған балалар-ға, некеден тыс, жас аналардан, сотталған аналардан туған балаларға, сондай-ақ ақыл-ойы мен дене дамуының кемістігі бар балалар денсаулығының  оң-тайлы жағдайын қамтамасыз ету;

балалардың дене бітімі және психикалық денсаулығын сақтау және нығайту, алдын алу іс-шараларын өткізу;

баланың жеке, мәдени және ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, же-ке тұлға ретінде сараланып дамуын қамтамасыз ету;

баланың тұлға ретінде дамуының үйлесімділігі үшін жағдай жасау;

балалардың тілдік (мемлекеттік, орыс  және басқа тілдер бойынша) дайындығын қамтамасыз ету;

балалардың қызығушылығы мен қабілетін дер кезінде диагностика-лауды қамтамасыз ету және олардың зияткерлік пен  шығармашылық қызметін дамыту;

балаларды салауатты өмір салты құндылықтарына қатыстыру;

тәрбиеленушілердің бастамалық, өзіндік, ептілік қабілеттерін және әлеуметтік дағдыларын дамыту;

инновацияларды, әзірлемелерді игеру және бағдарламалар мен әдісте-мелік құралдарды іске асыру;

отбасылық дәстүрдегі тәрбие беруді қалпына келтіру және білім беру үрдісіне отбасын тарту;

білім беру және сауықтыру қызметтерін көрсету;

азаматтылыққа,  Отанына деген сүйспеншілікке, еңбекті  және Қазақ-стан Республикасы халқының дәстүрлерін құрметтеуге тәрбиелеу Мемлекет-

тік мекеме қызметінің мәні болып табылады.

 

 

 1. Мемлекеттік мекемеге қабылдау тәртібі

 

 1. Мемлекеттік мекемеге балаларды қабылдау Қазақстан Республика-сының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
 2. Өтінішті тіркеу, ресімдеу және Мемлекеттік мекемеге жолдама бе-

руді Мемлекеттік басқару органы жүзеге асырады.

 1. Балалар Мемлекеттік мекемеге мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарымен бекітілген жас мөлшеріне сәйкес медициналық жағы-нан жараған жағдайда қабылданады.
 2. Балаларды мемлекеттік мекемеге қабылдаған кезде соңғысы оның ата-аналарын немесе оларды алмстыратын тұлғаларды міндетті түрде Жар-ғымен және білім беру үдерісін ұйымдастыруды реттелмейтін құжаттармен таныстыру керек.

 

 

 1. Мемлекеттік мекемедегі тәрбиеленушілерінің

құқықтары мен міндеттері

 

 1. Мемлекеттік мекеменің тәрбиеленушілері Қазақстан Республика-сының заңнамасына сәйкес мыналарға:

десаулығының сақталуына;

жеке даралығының және оның сақталуына,

өмірінің, жеке басының еркіндігінің, жеке өмірі мен қадір-қасиетіне қол сұқпау құқығының сақталуына;

сөз сөйлеу, ақпарат еркіндігінің сақталуына және  қоғамдық өмірге ара-ласуға;

қажетті өмір сүру деңгейіне құқылы;

мүліктік құқыққа;

баспана алуға;

білім алуға;

Қазақстан Республикасынның заңнамасымен қарастырылған өзге де құ-қықтарға ие болады.

 1. Мемлекеттік мекеменің тәрбиеленушілері мыналарға:

Қазақстан Респуликасының заңнамасын және Конституциясын  сақ-тауға;

басқа да тұлғалардың құқықтарын, еркіндігін, ар-намысы мен қадір-

қасиетін құрметтеуге;

Қазақстан Республикасының  мемлекеттік рәміздерін  құрметтеуге;

еңбек етуге қабілетсіз ата-аналарына қамқорлық жасауға;

тарихи және мәдени ескерткіштерді сақтауға;

табиғатты қорғауға және табиғат байлықтарына ұқыпты қарауға міндетті.

 

 

 1. Оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру тәртібі

 

 1. Білім беру үдерісін Мемлекеттік мекеме білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарт-тары негізінде әзірленген жалпы білім беру бағдарламаларына сәйкес қазақ және орыс тілдерінде жүзеге асырады.
 2. Тәрбиеленушілердің сабақ тәртібі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес белгіленеді.
 3. Балалардың дамуын бағалау жүйесі білім беру саласындағы уәкі-летті орган бекіткен мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары-

на сәйкес жүзеге асырылады.

 

 

 1. Мемлекеттік мекеменің қызметін ұйымдастыру

 

 1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қызметке тағайындалатын және қызметінен  босатылатын бас дәрігер Мем-лекеттік мекеменің басшысы болып табылады.
 2. Бас дәрігер Мемлекеттік мекеме жұмысын ұйымдастырады, оның қызметіне басшылықты жүзеге асырады, Мемлекеттік басқару органына ті-келей бағынады және Мемлекеттік мекемеге жүктелген міндеттерді орындау және өз функцияларын жүзеге асыру үшін жеке жауап береді.
 3. Бас дәрігердің орынбасары мен бас бухгалтерді Мемлекеттік  ме-кеменің бас дәрігерінің ұсынысы  бойынша Мемлекеттік басқару органы қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
 4. Бас дәрігер дара басшылық қағидаттары негізінде әрекет етеді және Мемлекеттік мекеменің қызметі жөніндегі барлық мәселелерді Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген құзыреті-не сәйкес дербес шешеді.
 5. Мемлекеттік мемекенің бас дәрігері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте  мыналарға:

Мемлекеттік  мекеме атынан сенімхатсыз әрекет жасауға;

барлық ұйымдарда Мемлекеттік  мекеменің мүдделерін білдіруге;

Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда және шектерде Мемлекеттік мекеменің мүлкіне иелік етуде;

шарттар жасауға, сенімхаттар беруге және қаржыландырудың қажетті есепшоттарын ашуға;

Мемлекеттік мекеменің барлық қызметкерлері орындау үшін  міндетті бұйрықтар шығаруға және нұсқаулар беруге;

Мемлекеттік мекеменің (Мемлекеттік басқару органы тағайындайтын қызметкерлерден басқа) қызметкерлерімен  еңбек шарттарын жасауға бұзуға;

Мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне Қазақстан Респуликасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте  ынталандыруды, материалдық көмек көрсетуді және тәртіптік жаза  қолдануды жүзеге асыруға;

Мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіліктерін белгілеуге құқылы.

 1. Мемлекеттік мекеменің қаржылық қызметіне бас дәрігер мен бас бухгалтер жауап береді.
 2. Мемлекеттік мекеменің қызметкерлері өз міндеттерін орындау кез-де лауазымдық нұсқаулықтарды, Ішкі тәртіп ережелерін және ұжымдық шартты басшылыққа алады.

 

 

 1. Мемлекеттік мекеме мүлкін құру және

қаржыландыру тәртібі

 

 1. Мемлекеттік мекеменің мүлкі оған мемлекет табыстаған мүлік есе-бінен құрылып, негізгі және айналымдағы қаражаттардан, ұйымдар  мен аза-маттардың өтеусіз және қайырымдылық жарналарынан, сондай-ақ құны Мемлекеттік мекеменің балансында  көрсетілген өзге де мүліктерден тұрады.
 2. Мемлекеттік мекеменің мүлкі оған жедел басқару құқығында бекіті-леді және облыстық коммуналдық меншікке жатады.
 3. Мемлекеттік мекеменің қызметін қаржыландыру облыстық бюджет-тен жүзеге асырылады.
 4. Мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасының қолданыстағы заң-намасымен көзделген тәртіпке сәйкес жедел, бухгалтерлік және статистика-лық есеп жүргізеді.
 5. Мемлекеттік мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметін тексеруді және ревизия жүргізуді  Мемлекеттік басқару органы мен тиісті  мемлекеттік органдар өз құзыретінін шегінде жүзеге асырады.

 

 

 1. Еңбек ұжымы

 

 1. Мемлекеттік мекеменің еңбек ұжымы жасасылған еңбек шарттары-ның, сондай-ақ Мемлекеттік мекеме мен қызметкерлердің арасындағы еңбек қатынастарын реттейтін басқа құжаттардың негізінде оның қызметіне өз еңбегімен қатысатын барлық азаматтар құрайды.

 

 1. Филиалдары мен өкілдіктері

 

 1. Мемлекеттік кәсіпорынның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

 

 

 

 

 1. Өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

 

 1. Мемлекеттік мекеменің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар   Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәр-тіпте енгізіледі.

 

 1. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және

тарату жағдайлары

 

 1. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату облыс әкім-дігінің актісі негізінде  жүзеге асырылады.
 2. Егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеррінде белгіленбесе, Мемлекеттік мекемені таратуды және қайта ұйымдастыруды Құрылтайшының келісімі бойынша Мемлекеттік басқару органы жүзеге асы-рады.
 3. Мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасының Азаматтық ко-дексімен, Қазақстан Республикасының коммерциялық емес ұйымдар туралы заңнамалық актілерімен және Қазақстан Республикасының өзге де норматив-тік құқықтық актілерімен қарастырылған негіздер бойынша таратылуы мүмкін.
 4. Таратылған Мемлекеттік мекеменің кредиторлардың талаптары қа-нағаттандырылғаннан кейін қалған  мүлкін Құрылтайшы  қайта үлестіреді.
 5. Таратылған Мемлекеттік мекеменің кредиторлардың талаптарын қа- нағаттандырғаннан кейін қалған ақшалай қаражаты (осы мекеменің мүлкін сату нәтижесінде алынған қаражатты қоса алғанда) облыстық бюджет кірісі-не аударылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашар көретіндерге арналған нұсқа
Нашар көретіндерге арналған нұсқа